Stel cookie voorkeur in

Interne coach

Het project Interne coach (voorheen Hbo'er in de groep) is in 2015 vanuit de vve bestuursafspraken geïnitieerd door de Gemeente ’s-Hertogenbosch en Compas. Het houdt in dat een hbo-geschoolde professional uit het onderwijs meewerkt in de groep van peuterarrangement en/of kinderopvang met voor- en vroegschoolse educatie. Het doel is om de kwaliteit van vve verdergaand te optimaliseren op het gebied van pedagogisch didactisch handelen (opbrengstgericht werken), de doorgaande lijn, en ouderbetrokkenheid.

Kruisbestuiving

Alle vve locaties in ’s-Hertogenbosch konden zich voor het project aanmelden. Kindcentrum De Haren startte als eerste, daarna volgden Kindcentrum Het Rondeel, Kindcentrum Westerbreedte en Kindcentrum Boschveld. Het project gaat uit van de principes van de landelijke pilot Startgroepen en de 3+ groep. De hbo’er kijkt vanuit zijn of haar expertise in groep 1/2 naar de peuters. Andersom kan de pedagogisch medewerker de leerkracht meenemen in de ontwikkeling van het jonge kind. Het is een kruisbestuiving op basis van gelijkwaardigheid. Compas organiseert en begeleidt intervisiebijeenkomsten voor de interne coaches, met aandacht voor o.a. de onderlinge afstemming en het uitgaan van elkaars kwaliteiten. Kinderopvang en basisschool gaan samen in gesprek vanuit het kind, vanuit de doelen, en formuleren samen de gewenste opbrengst.

Doorgaande lijn versterkt

Eerder ging op de vve-locaties in ’s-Hertogenbosch het project Pedagogisch coach van start om een impuls te geven aan de kwaliteit van vve in de voorschoolse voorzieningen. Anders dan bij het project Pedagogisch coach, waarbij de kinderopvang de regie heeft, ligt de regie van het project Interne coach bij het onderwijs. Dat is voor beide partners een uitdaging. Je kijkt niet alleen bij elkaar in de keuken, je gaat ook echt samen koken. Maar als dat lukt en je vindt elkaar, dan komen de werelden van voor- en vroegschool daadwerkelijk dichterbij elkaar en wordt de doorgaande lijn versterkt.

Meer informatie

judithvandenberg@compasnul13.nl