Stel cookie voorkeur in

Kwaliteitszorg vve

Het landelijk en gemeentelijk vve-beleid is erop gericht zoveel mogelijk jonge kinderen met een (risico op) achterstand te bereiken. Compas helpt bij de verankering van het vve-beleid binnen organisaties. Maar ook niet-vve locaties kunnen deze diensten en producten benutten.

Trainingen

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in scholing van beroepskrachten op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie. Uit recent onderzoek aan de Universiteit Utrecht is gebleken dat de professionaliteit van de beroepskrachten bepalend is voor de kwaliteit van vve. Compas maakt zich sterk voor goede professionalisering en biedt trainingen voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten, managers en directeuren.

Praktijkanalyse jonge kind

Benieuwd naar de kwaliteiten en ontwikkelpunten van uw organisatie? Met een praktijkanalyse maakt een adviseur van Compas met u de stand van zaken op. In overleg kijken we bijvoorbeeld naar:

  • Het aanbod in de groepen
  • Het pedagogisch en educatief handelen
  • De ondersteuningsstructuur
  • Kwaliteitszorg en organisatie
  • De doorgaande lijn van 0 naar 6 jaar
  • De omgang met ouders en educatief partnerschap

Er vinden praktijkbezoeken plaats en er worden auditgesprekken gevoerd met betrokkenen. De praktijkanalyse resulteert in een rapportage waarin zowel de interventies van kwaliteit als de ontwikkelpunten benoemd worden. U ontvangt handreikingen voor verdergaande ontwikkeling van de organisatie. De rapportage wordt toegelicht in een persoonlijk gesprek.

Locatieplan

In het locatieplan beschrijft een Kindcentrum 0-13 hoe zij in een schooljaar uitvoering geeft aan de voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Wanneer zij ook deelnemen aan het project schakelklas /-bouw wordt ook dit project vastgelegd in het locatieplan. Kinderopvang en/of peuterarrangement) en basisschool gaan tegen het einde van het schooljaar met elkaar in gesprek over 1 à 2 speerpunten vanuit vve waar zij, gezamenlijk, het nieuwe schooljaar aan willen werken. De speerpunten en werkwijzen worden zo SMART mogelijk en aan de hand van de PDCA cyclus vastgelegd in het locatieplan. In het vaststellen van de speerpunten en tijdens de realisatie ervan worden locaties ondersteund door Compas.

Opleidingsplan vve

In een Vve-opleidingsplan geeft een kindcentrum aan hoe zij de opgedane specifieke kennis en vaardigheden in de vve in een schooljaar onderhoudt. Het is van belang dat vve actueel blijft en dat medewerkers met regelmaat bij- of nageschoold worden. Het kindcentrum en de medewerkers mogen zich blijven ontwikkelen en groeien. Het opleidingsplan is onderdeel van het totale vve-beleid van het kindcentrum. Compas ontwierp een format, locaties in 's-Hertogenbosch kunnen er vrij gebruik van maken en het naar eigen inzicht invullen, aanvullen en aanpassen.

Inspiratiekaart 'Borgen van afspraken en werkwijzen in VVE’

De Inspiratiekaart 'Borgen van afspraken en werkwijzen in vve' helpt partners in het kindcentrum op weg om:

  • afgesproken werkwijzen vast te leggen,
  • zo het resultaat van een (verbeter)traject blijvend te verankeren in de organisatie,
  • elkaar en nieuwe collega’s inzicht te geven in de manier van werken, en
  • eigen kwaliteit te laten zien, bijvoorbeeld in het kader van de vve-inspectie.

Alle vve-locaties in 's-Hertogenbosch zijn in het bezit van een gedrukte versie van de kaart.

Meer informatie

dorienstolwijk@compasnul13.nl of rietjevoorn@compasnul13.nl


Downloads

Lees meer

De professionaliteit van leidsters is doorslaggevend. Wat erg belangrijk is, is dat zij zich een vve-programma echt eigen maken. Dat ze het overdragen van de taal tot in hun vezels voelen.
Paul Leseman, onderzoeker (2016)