Interne coach

De landelijke overheid heeft elke gemeente de opdracht gegeven dat de kwaliteit van het handelen in de voor-/ en vroegschool verdergaand geoptimaliseerd moet worden. Uit onderzoek blijkt dat de professionaliteit van de pedagogisch medewerker en leerkracht doorslaggevend is in de vve (Leseman, 2015)

In ’s-Hertogenbosch wordt hier invulling aan gegeven middels het project ‘Interne coach’ (voorheen hbo-er in de groep).

Dit project is in 2015  vanuit de Bestuursafspraken tot stand gekomen met het werkveld, Compas en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Uitgangspunt van het project is het leren van en met elkaar. De samenwerking tussen voor-en vroegschool zorgt voor een kruisbestuiving van kennis en vaardigheden.

Doelstelling

Met het project worden de volgende doelstellingen nagestreefd:

·        het optimaliseren van het pedagogisch didactisch handelen.

·        het samen vormgeven aan Opbrengstgericht Werken binnen de voor-/en vroegschool (o.a. vormgeven aan doelgericht werken in de doorgaande lijn, beredeneerd aanbod in de doorgaande lijn).

·        het gezamenlijk afstemmen van Ouderbeleid, Ouderbetrokkenheid/-participatie in voor-/ en vroegschool.

·        interprofessioneel leren/kruisbestuiving voor-/ en vroegschool, kennis delen met elkaar.

Nota bene: de doelen zijn ruim opgesteld en worden per locatie SMART en expliciet geformuleerd in het locatieplan.

Samenwerkingspartners

De regie van het project ligt bij het onderwijs. Echter,  Kinderopvang en Onderwijs geven samen vorm aan de organisatie en de inhoud het project Interne coach. Samenwerking tussen beide partners is een voorwaarde voor deelname.

De overkoepelende projectleiding van dit project ligt bij Compas.