Wijkgericht werken

Professionals in kinderopvang en primair onderwijs krijgen steeds vaker te maken met problemen die spelen in de wijk. Zij hebben behoefte aan een gerichte aanpak en regie op wijkproblematiek die kinderen in de ontwikkel- en onderwijsomgeving treft, en aan korte lijnen met hulpverlenende organisaties. In 2022 en 2023 heeft SSPOH daarom samen met SWV De Meijerij geïnvesteerd in het programma Wijkgericht werken. Door integraal samen te werken in geborgde structuren dragen we bij aan kansen voor kinderen, en aan het betaalbaar houden van de jeugdzorg.

Ambitie

De ambitie van het programma Wijkgericht werken is samenwerking te organiseren tussen professionals uit kinderopvang, onderwijs, welzijn en het sociale domein in het belang van de kinderen in de wijk. Door problemen (in de wijk, bij kinderen, bij een kind) tijdig te signaleren moeten die professionals uiteindelijk zelf preventief en actief kunnen optreden. 

Stand van zaken juli 2023

Namens Compasnul13 heeft de programmamanager in 2022 onderzoek gedaan, contact gezocht met de stakeholders, processen geschetst en geadviseerd over een logische wijkindeling op basis van data. In 2023 is een structuur ontwikkeld, een wijkindeling voorgesteld, de sociale kaart geactualiseerd en gedeeld en zijn kwaliteitskaarten ontwikkeld. Er is afstemming gezocht op diverse niveaus met kinderopvang, primair onderwijs, SWV De Meijerij, gemeente, GGD en Farent. 

In juli 2023 heeft de programmamanager een eindadvies ten behoeve van overdracht opgeleverd. Bestuurders hebben dat advies omarmd.