Ve-beleidsmedewerker (ve-coach)

Elke kinderopvangorganisatie (met ve geïndiceerde kinderen) zet per 1 januari 2022 voor de verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse educatie (ve) een ve-beleidsmedewerker (of liever gezegd een ve-coach) in. De bekostiging daarvan loopt via de gemeente, de uitvoering via Compasnul13. De ve-beleidsmedewerker heeft extra aandacht voor kinderen met een ontwikkelachterstand. Doel is dat alle kinderen met een goed niveau naar het primair onderwijs kunnen doorstromen. De ve-beleidsmedewerker werkt nauw samen met andere deskundigen. Compasnul13 brengt rollen en taken van de ve-beleidsmedewerker in relatie tot pedagogisch medewerker en intern begeleider in kaart om samenwerking tussen die professionals te optimaliseren. Dat doen we samen met de professionals. Ook faciliteert Compas de inzet en het samen leren in de vorm van trainingen en intervisie.

Het aantal uren per jaar voor de inzet van de ve-beleidsmedewerker bedraagt het aantal ve geïndiceerde kinderen (in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar) dat ve ontvangt maal 10 uur. De aantallen per locatie worden gebaseerd op gemiddelde aantallen doelgroeppeuters uit de peutermonitor van de laatste 3 kwartalen.

Wat doet de ve-beleidsmedewerker?

De ve-beleidsmedewerker:

  • heeft minstens 10 uur per ve-kind per jaar beleids- en/of coachtaken op de werkvloer naar behoefte van de locatie;
  • is betrokken bij de totstandkoming van het voorschoolse beleid van de kinderopvangorganisatie dat tevens voldoet aan de Bossche Kwaliteitsstandaard (BKS);
  • zorgt voor een implementatie van het voorschoolse beleid (in de vorm van een vertaling van de kwaliteitseisen uit het voorschools beleid) naar handelingsadviezen aan de pedagogisch medewerkers in de vorm van coaching (dat voldoet aan de criteria volgens de BKS);
  • onderhoudt kennis en vaardigheden op het gebied van de voorschoolse educatie;
  • stelt (bij voorkeur in samenwerking met de locatiemanager) een gericht meerjaren (ve-)opleidingsplan op zowel voor nieuw als huidig personeel (Wet Oké en wet IKK). In het opleidingsplan moet worden beschreven hoe wordt ingezet op de ontwikkeling en kennisverbreding van pedagogisch medewerkers, en hoe dit wordt geconcretiseerd in de praktijk;
  • heeft een actieve rol in het bewaken van de kwaliteit van het ve-programma, doelen per groep en kind (opbrengstgericht werken);
  • bewaakt de inhoudelijke aansluiting tussen voorschoolse - en vroegschoolse educatie in een zorgvuldige overdracht van het kind naar de basisschool (in beleid en borging);
  • stemt inhoud en taken af met de pedagogisch coach/beleidsmedewerker (mogelijk belegd bij één persoon met uitbreiding van ve-taken, urennorm en behoud inspanningsverplichting).